Đầu tư hạ tầng tạo đòn bẩy cho HTX phát triển

Đầu tư hạ tầng tạo đòn bẩy cho HTX phát triển

Đầu tư cơ sở hạ tầng là yếu tố quan trọng giúp HTX nâng “chất” sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, trong tiến trình hội nhập, việc đầu tư cơ sở hạ tầng cần hiện đại, đồng bộ thì mới có thể đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của thị trường.
Nhà tài trợ